Internationellt arbete

”Se, jag vill bära ditt budskap Herre …

Värnamo Missionskyrka är en del i den världsvida kyrkan. Vår församling är med och stöttar vårt samfund, Equmeniakyrkans internationella arbete. Det gör vi framför allt genom information, förbön och ekonomiskt stöd.


Den internationella missionen sker främst tillsammans med och genom Equmeniakyrkans systerkyrkor i olika länder eftersom det är effektivt och ger bra resultat.


Mission handlar om vittnesbördet om Jesus och om diakoni, tjänst till människorna, alltid i gemenskap med systerkyrkorna. I den internationella missionen arbetar Equmeniakyrkan inom tre områden.


Evangelium för alla
Det handlar om evangelisation, nå onådda grupper med evangelium men också om att stödja systerkyrkors utbildning av pastorer och andra ledare samt deras arbete med församlingsutveckling.


Ett värdigt liv för alla
Det handlar om utvecklingsarbete, till exempel sjukvård, utbildning för barn och fattigdomsbekämpning. Men det handlar också om att främja respekt för mänskliga rättigheter.


En hållbar värld för alla
Det handlar om miljö och klimatarbete, ett arbete som blir allt viktigare i vår värld.


I Sverige arbetar vi med, församlingarnas engagemang, de yngre generationerna samt påverkansarbete. Equmeniakyrkan skickar också ut och tar emot missionärer och missionsvolontärer, som ger värdefulla utbyten över kulturella gränser och bryter polarisering. Mission 2030 heter dokumentet som är vår internationella strategi.


Läs hela Equmeniakyrkans missionsstrategi >